GDPR - Ochrana osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) tímto informujeme, jako správce osobních údajů za účelem vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a dalších geodetických prací, že osobní údaje získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem geodetických prací a služeb s tím spojených a na základě právního důvodu oprávněného zájmu za účelem pozvánky na vytyčení hranic pozemků, příp. zaslání novoročního přání atp.

Zpracování provádíme max. v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.

Osobní údaje poskytujeme pouze externí účetní v rozsahu a míře nutné k plnění našich zákonných daňových povinností. Osobní údaje neposkytujeme dalším třetím stranám.

Osobní údaje uchováváme po zákonnou dobu pro uchování účetních dokladů a po dobu 3 let pro účely reklamace, tisků ověřených kopií geometrických plánů a vyhotovení navazujících geometrických plánů.

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.