Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány pro:

  • rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
  • vyznačení nebo změnu obvodu budovy
  • vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Podklady od objednavetele:

  • název katastrálního území
  • parcelní číslo

Předávané dílo:

  • geometrický plán ve 5 vyhotoveních (další kopie vytiskneme zdarma na požádání)
  • v terénu označené hranice při rozdělení pozemku
  • ke každému námi vyhotovenému geometrickému plánu tiskneme formuláře pro zápis do KN a seznam náležitostí obvyklých pro zápis geometrického plánu.

Při tvorbě geometrických plánů se řídíme platnými zákony a vyhláškami - Předpisy a dokumenty katastru nemovitostí

Ceník služeb

Geometrické plány

 

Geometrické plány - plastový mezník