Služby

 • Geometrické plány

  rozdělení/změna hranice pozemku, vyznačení/změna obvodu budovy, vymezení věcného břemene, ...

 • Vytyčení hranice pozemku

  vyšetření hranice pozemku, geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemků, ...

 • Vytyčení stavby

  vytyčení rodinných domů nebo jiných staveb před zahájením stavebních prací, ...

 • Mapový podklad pro projekt

  rodinného domu nebo jednoduché stavby, objektů s prostorovou skladbou, ...

 • Skutečné provedení stavby

  po dokončení stavebních prací vyhotovujeme geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, ...

 • Pasport stavby

  Zajištění listin a dokumentů pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí.