Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány pro:

  • rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
  • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku 
  • vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Podklady od objednavetele:

  • název katastrálního území
  • parcelní číslo

Předávané dílo:

  • geometrický plán ve 3 vyhotoveních (více paré vyhotovíme na požádání)
  • v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)

Při tvorbě geometrických plánů se řídíme platnými zákony a vyhláškami ( Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením č. 200/1994 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí č.357/2013 Sb.)- Předpisy a dokumenty katastru nemovitostí

Formuláře a elektronická podání na katastr nemovitostí - návod jak zapsat geometrický plán

Vzorové geometrické plány

 

Ceník služeb

Geometrické plány

 

Geometrické plány - plastový mezník